Hlavní stránka Svátek má :

Podpora

 

Kontakt

 

 TOPlist

 

Kniha návštěv

 

 • Historie česské školy v Želči

     www.zelec.net

       

   

  Roky 1921 -1925 v české škole v Želči

   

       První školní rok již české školy v Želči byl zahájen 1. září 921 a prvním učitelem a správcem školy byl Otakar Chlapec nar.26. 5. 1896 ve Třtici u Nového Strašecí. Otakar Chlapec vychodil měšťanskou reálku a učitelský ústav v Hořovicích, kde také složil zkoušku z dospělosti. Děti přišly do školy tedy 1. září, ale třída, dalo-li se to tak nazvat byla v zuboženém stavu. Zdi ve třídě byly špinavé a otlučené, okna rozbitá. Bylo málo lavic a židlí a stejně tak ostatního nábytku. Do školy nastoupilo celkem 23 dětí, ale málo si rozuměly. Učitel neovládal němčinu a děti uměly špatně česky. Nejnutnější školní potřeby, jako sešity, učebnice atd., byly zapůjčeny z  české školy v Měcholupech.  Během 14 - ti dnů byla třída dána do pořádku, takže se mohlo začít vyučovat.  Děti si na učitele začaly pomalu zvykat. Začaly se pořádat vycházky do okolí obce a učitel nabádal děti, aby co nejvíce používaly český jazyk. Během školního roku se čím dál tím více začal ze školních lavic ozývat český jazyk. O vánocích r. 1921 byla pořádána vánoční nadílka ze stromkem. Nadílku pořádala N.J.S v Měcholupech. To je obraz české školy, jaký se jevil při zahájení vyučování v září roku 1921. Ve školním roce 1921/22 působila v české škole ještě Jana Muzikářová, učitelka ženských prací a místní farář Štěpán Davídek. První „český“ školní rok skončil 28.června 1922 s devíti hochy a jedenácti děvčaty. Škola v Želči podléhala až do dubna 1922 školnímu inspektorátu v Mostě. V tomto roce byl nově zřízen inspektorát v Podbořanech, kam byla česká škola v Želči přiřazena. Školským inspektorem pro tuto oblast byl ustanoven K.A. Polánek, který ihned po jeho nástupu začal vydávat pro učitele českých škol informační měsíčník „Školské zprávy“.

       Dne 1. září 1922 začal druhý školní rok české školy v Želči. Zapsáno bylo celkem 11 dětí, z toho 6chlapců a 11 dívek. Na Vánoce obdržely děti dárky od Českého červeného kříže v Praze a opět jako v předešlém roce od Národní jednoty sokolské z Měcholup. Převážně se jednalo o látky na šaty, obuv, obuv, košile, vlnu. První inspekce v české škole byla provedena 30.1.1923 novým školním inspektorem. K. Polánkem. Během školního roku 1922/1923 byly pořádány  slavnosti ( 28.října, 7.března, 1.května). V tomto školním roce nedošlo k žádné změně ve školní učitelském sboru. Školní rok byl ukončen 29.7.1923.

       Do školního roku 1923/1924 nastoupilo do školy celkem 21 dětí, z toho 6 chlapců a 15 dívek. S vyučováním se začalo 1. září 1923. Za zajímavost stojí uvést, že mezi českými děvčaty nastoupila do školy i jedná dívka německé národnosti. Volby do obecního zastupitelstva se dotkly i české školy.  Při volbách dne 16. září, byly získány dva mandáty do obecního zastupitelstva. Ve školní kronice se uvádí : „První čeští zástupci po dlouhých opět dobách, ujímají se spolupráce v řízení obce.  Tomuto úkolu byli zvoleni občané Gustav Grimm domkař z čp. 110 a Otakar Chlapec, správce české školy“.  O vánocích byly opět děti obdarovány šatstvem. V tomto roce byl ve škole zaveden nový předmět „Občanská nauka“ a „Ruční práce výchovné“- ty byly pro chlapce. Také se již místnost, kde se vyučovalo začala podobat třídě. Třída byla opatřena školním inventářem - obdržela obrazy J. Žižky, J. Husa a J.A. Komenského. Žáci také dostali vázané knihy. V obci byla zřízena pro českou menšinu knihovna. (V té době žilo v obci 81 Čechů). Opět se pořádaly zájezdy, konkrétně do Kladna a Prahy. To bylo na závěr školního roku v měsíci červnu. Školní rok byl ukončen v sobotu 28. června 1924 schůzkou s rodiči a současně byl pořízen zápis dětí do příštího školního roku. Školní rok ukončilo celkem 19 dětí, z toho 4 chlapci a 15 děvčat. Ani doposud nedošlo ke změně v učitelském stavu.    

        V r. 1924 sice začal vyučovací školní rok 1. září, ale děti do školy nastoupily až o 14 dní později. Důvod byl prostý. Musely se zúčastnit česání chmele. Počet dětí byl následný: 7 chlapců a 15 dívek. Česku školu začaly navštěvovat také děti německé národnosti. Těch bylo v tomto roce sedm. Dne 26. září zavítal do Želče fotograf a byla pořízena společná fotografie všech žáků a i školy. (Bohužel se nedochovala). 11. října byla pořádána školní přednáška o Janu Žižkovi z Trocnova k pětistému výročí jeho úmrtí. Večer byla pořádána v Měcholupech u Härtlů přednáška také pro dospělé za velké účasti Čechů. Přednášku vedl prof. Klicpera z Rakovníka. Vánoční nadílka byla za vydatné pomoci velkostatkáře Drehera, který daroval 200,-Kč každému dítěti. Rovněž děti dostaly milodary od N.J.S v Měcholupech. Okresní péče o mládež v Žatci darovala dětem šatstvo a obuv. Mimo toho vybral správce školy O. Chlapec od různých „dobrodinců“ na Kladensku 150,-Kč. Za takto získané peníze byla dětem nakoupena obuv od firmy Baťa v Žatci. Dívkám byly nakoupeny čepice  v hodnotě 35,-Kč. V kronice české školy se také uvádí, že za veškerou námahu ze strany správce školy, byl ještě po stranách pomlouván. 13. května pořádal správce školy výlet na Výrov. „Vystoupivše na vrchol zapěli jsme naší hymnu a jiné vlastenecké písně. Kraj kol do kola německý, jistě že dlouho  již neslyšel  hlahol české písně a jen stromy šelestily jakoby  dávaly na jevo svoji spokojenost.“ Tak to doslova se uvádí v Pamětní knize české školy. 24.května byl podniknut společně ze školou v Libořicích výlet na Křivoklát. Školní rok byl ukončen 27.června 1925 s celkovým počtem žactva 21, z toho 7 chlapců a 14 děvčat. Celkem 7 dětí dovršilo 14 let a budou ze školy propuštěni.

   

                                     

          <<--začátek školy  nebo další roky-->>

   

   

   o historii obce se dozvíte na tomto odkazu "Historie obce">>>

  www.zelec.net

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Google Pagerank - www.zelec.netGoogle PagerankS-Rank - www.zelec.netS-RankJyxoRank - www.zelec.netJyxoRank 

   [CNW:Counter]Stránky jsou optimalizovány pro IE ver. 6.0 a vyšší v rozlišení 1280 x 1024  © K. Kořán 2010 koran@zelec.net